Kalejdoskop

Kalejdoskop
sound installation, 12 speakers, 30 min loop

authors: Jedrzej Borowski, Piotr Ruszkowski, Mateusz Sabela
presented in archi-box pavilion, Museum of Architecture in Wroclaw

Instalacja, inspirowana przestrzennymi dziełami Bernharda Leitnera, stanowi próbę skonstruowania dźwiękowego kalejdoskopu, wkomponowanego w konstrukcję pawilonu. Na instalację składa się dwanaście głośników, podwieszonych w trzech koncentrycznych czworokątach nad głowami słuchaczy. Z głośników odtwarzane są powoli zmieniające się ambientowe kompozycje dźwiękowe. Dzięki specyficznemu rozmieszczeniu głośników na konstrukcji obiektu uzyskuje się efekt przemieszczania zdarzeń dźwiękowych od środka pawilonu do jego zewnętrznych krawędzi. Po dotarciu do nich, dźwięk ponownie pojawia się w środku i znów zaczyna podróżować na zewnątrz w nieskończonej pętli, jak obrazy w nieustannie obracającym się kalejdoskopie. Dźwięki są odtwarzane ciągle, z niewielką głośnością, stając się naturalnym elementem audiosfery pawilonu i jego otoczenia.

The installation, inspired by the spatial works of Bernhard Leitner, tries to create a sort of sonic kaleidoscope built into the construction of the pavilion. The installation consists of 12 speakers, suspended in three concentric rectangles above the listeners’ heads. The speakers are playing slowly changing ambient soundscapes. Thanks to the specific speaker placement an effect of sound movement from the pavilion center to the outside is achieved. The sounds then reappear at the center and continue moving outwards, like images in a constantly moving kaleidoscope. The sounds are played constantly with low volume, becoming a natural element of the pavilion’s, and its surroundings’ audiosphere.

Kryptozegar | Cryptoclock


Originally presented at 16. SURVIVAL Art Review, 06/22/18

Installation: pure data, 4ch audio interface, computer speakers

Zapętlona generatywna kompozycja dźwiękowa w jednominutowych odstępach sprawdza kursy czterech popularnych kryptowalut (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash) i w czasie rzeczywistym dokonuje ich sonifikacji. Każde uderzenie zegara odpowiada zmianie kursu o jednego dolara. Udźwiękowieniu zostaje poddana dynamika zmian na chwiejnych i wysoce spekulatywnych rynkach kryptowalutowych. Skoki kursów powodują chaos dźwięków, a powolne zmiany skutkują spokojnym, rytmicznym biciem zegara. Kompozycję uzupełnia cichy, miarowy dźwięk sekundnika, niepewność w oczekiwaniu na wzrost lub spadek wartości wirtualnej lokaty kapitału. Każdej z czterech kryptowalut odpowiada jeden kanał dźwiękowy, a konstrukcja instalacji wykorzystuje architekturę akustyczną sali bankowej pałacu Wallenberg-Pachalych.

The looped generative sound composition monitors the exchange rates of four popular cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash) in one-minute intervals, and sonifies them in real time. Each stroke of the clock corresponds with a one-dollar change in the exchange rate. Thus the dynamics of change in the volatile and highly speculative cryptocurrencies markets is translated into sound. Jumps result in a chaotic cacophony whereas slow changes make the clock tick calmly and rhythmically. The composition is supplemented with a silent, regular sound of the second hand, which reflects the uncertainty of whether the virtual capital will appreciate or depreciate in value. Each of the four cryptocurrencies is connected with one sound channel, and the entire construction uses the acoustic properties of the banking room of the Wallenberg-Pachaly palace.

Praca powstała na zamówienie i ze środków 16. Przeglądu Sztuki SURVIVAL oraz Fundacji ART TRANSPARENT

Artykulacja | Articulation
Autorzy/Authors: Dominika Oleś, Jędrzej Borowski

Originally presented at 15. SURVIVAL Art Review, 06/23/17

Praca nawiązuje do dwóch znaczeń słowa „artykulacja” – podział płaszczyzny za pomocą elementów architektonicznych oraz: element dzieła muzycznego, określający sposób wydobycia i kształtowania dźwięku.

Tektonika architektury modernistycznej zostaje rozwarstwiona, dzięki czemu dochodzi do synchronizacji i przełożenia struktury obiektu na zdarzenia dźwiękowe.

Instalacja ukazuje kształtowanie i uporządkowanie kompozycji architektonicznej opartej na elementach konstrukcyjnych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Podziały elewacji i bryły stają się swego rodzaju partyturą graficzną, na podstawie której dobierane są momenty pojawiania się i zaniku dźwięków, ich długość, wysokość oraz barwa. Inspiracją do takiego ujęcia tektoniki budynku stała się publikacja teoretyka i architekta Charlesa Jencksa „Architecture becomes music”. Zarówno warstwa dźwiękowa jak i wizualna projektu nawiązują do surowości i minimalizmu architektury modernistycznej, ukazując zarówno jej różnorodność, jak i indywidualność.

The title of the piece refers to the double meaning of the word „articulation”. In architecture, it refers to a method of styling the joints in the formal elements of architectural design, while in music it describes the transition or continuity between multiple notes or sounds.

The tectonics of modernist architecture becomes stratified, which leads to synchronization and translation of the structure of the object into acoustic events.

The idea of the installation is to present the shape and order of an architectural composition based on its construction, functional and aesthetic elements. The divisions of the elevation and the shape of the building’s body turn into a peculiar graphic score, which determines the moments when sounds appear as well as their length, pitch and tone. This approach to a building’s tectonics has been inspired by a publication by Charles Jencks, entitled „Architecture becomes music”. Both the acoustic an the visual aspect of the project refers to the crude and minimalist character of modernist architecture, revealing its variety and individuality at the same time.


Praca powstała na zamówienie i ze środków 15. Przeglądu Sztuki SURVIVAL oraz Fundacji ART TRANSPARENT